تماس با ما

صاحب امتیاز : علی مولوی

شماره موبایل: ۰۹۱۴۳۱۴۲۱۹۳

مدیر مسئول : معصومه محمدزاده

شماره موبایل: ۰۹۳۶۴۹۶۶۷۶۴

دفتر مرکزی : خیابان فارابی بعد از زیرگذر آبرسان کوچه اتحاد پلاک ۳۲

۰۴۱۳۶۶۰۳۶۳۶   –  ۰۴۱۳۶۶۰۳۳۳۹