شهردار بناب معرفی شد

شهردار بناب معرفی شد

باقر بابازاده از سوی شورای اسلامی شهر بناب به عنوان کلیددار این شهر انتخاب و معرفی شد.؛