به مذاکرات وین باز خواهیم گشت

به مذاکرات وین باز خواهیم گشت

وزیر امور خارجه گفت: ما به مذاکرات وین باز خواهیم گشت. به جمع بندی نهایی در دولت جدید، در حال نزدیک شدن هستیم. برای دولت جدید که دولت عملگرا و نتیجه گراست بسیار مهم است که در مذاکرات منافع و حقوق ملت ایران به طور کامل تامین شود.؛