با محتکران برخورد شدید شود

با محتکران برخورد شدید شود

فرماندار بناب تاکید کرد: برای کسانی که از طریق احتکار معیشت مردم را به خطر می اندازند باید رافت اسلامی کنار گذاشته شود و شدیدترین مجازات در نظر گرفته شود.؛