مسیر وادی رحمت تبریز در روزهای پنجشنبه و جمعه مسدود می شود

مسیر وادی رحمت تبریز در روزهای پنجشنبه و جمعه مسدود می شود

فرماندار تبریز از مسدود شدن مسیر وادی رحمت تبریز در روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد و افزود: این امر فقط به دلیل نشان دادن فرهنگ و بلوغ و تکامل مردم تبریز در لیله الرغائب انجام گرفته و فقط بستگان درجه یک اموات در این روزها اجاره ورود به وادی رحمت را داشته و محدودیت تردد شبانه نیز تداوم خواهد داشت.؛