دانلود رایگان کتاب؛ مردم از این اقدام غیرقانونی بی‌خبرند؟

دانلود رایگان کتاب؛ مردم از این اقدام غیرقانونی بی‌خبرند؟

فراگیری اینترنت از یک سو و مشکلات پیش آمده در یک سال اخیر از سوی دیگر موجب شده بیش از گذشته به کتاب‌های الکترونیک و صوتی توجه شود، اما تعداد زیادی از این آثار به صورت غیرقانونی در فضای مجازی بارگذاری شده‌ و دانلود می‌شود.؛