;

اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است

     به گزارش آدینه پرس، چهارمین جلسه مدیران کل اموراقتصادی ودارایی  و معاونین اقتصادی مربوطه ستاد منطقه ۲ کشوری وزارت اموراقتصادی ودارایی شامل؛ استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان به روز یکشنبه ۱۷/۱۲/۹۹ به صورت وبینار تشکیل شد.

در این جلسه علی اصغر عباس زاده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیری برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است.  

درادامه پس از ارایه گزارش از سوی مدیران کل حاضر در جلسه وبیناری تصمیماتی به شرح زیر اتخاذگردید و مقررشد، ایجاد گروه بهبود فضای کسب و کار در استانها ذیل معاونت اقتصادی توسط استان اردبیل جهت انعکاس به وزارت امور اقتصادی و دارایی به دبیرخانه ستاد منطقه ۲ کشوری ارسال گردد ونیز استان کردستان گزارش نهایی کمیته مصرف بهینه را جهت انعکاس به وزارت امور اقتصادی و دارایی به دبیرخانه ستاد منطقه ۲ ارسال نمایند.

شایان ذکر است این جلسه با دستورهای؛ هم‌فکری، تبادل‌نظر و راهبری مصوبات جلسات کارگروه‌های تخصصی اقتصادی و سرمایه‌گذاری (ارائه گزارش کارگروه اقتصادی توسط آذربایجان‌غربی و کارگروه سرمای‌گذاری توسط استان اردبیل) و گزارشی از کمیته مصرف بهینه توسط استان کردستان تشکیل شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.