طلای سرخ “زعفران” فقط در بناب مرند آذربایجان شرقی

برداشت زعفران بناب مرند
برداشت زعفران بناب مرند-عکس: محمدپارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمدپارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمدپارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمدپارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمد پارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمد پارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمد پارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمد پارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمد پارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمد پارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمد پارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمد پارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمد پارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمد پارچه فروش
برداشت زعفران بناب مرند- عکس: محمد پارچه فروش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.