روز ۲۹ نوامبــر و نزدیک بــه دو ماه پــس از خرید بلیت بخت‌آزمایی، در پمپ بنزینــی در انتاریو فهمید که برنده ۶۰میلیون دلار کانادا شده است. خودش تعریف می‌کند که برای چک کردن بلیت در پمپ بنزین متوقف شدم و بلیت را به صندوق‌دار دادم که ببیند اوضاع چطور اســت و وقتی صدای جیرینگ جیرینگی از صندوق بلند شــد، فهمیدم برنده شده‌ام، اما نمی‌دانســتم رقم آن چقدر است؟ بعد از مدتی از کمپانی بخت‌آزمایی و بازی انتاریو به فروشــگاه زنگ زدند و خبر دادند که ۶۰میلیون دلار برده‌ام.« مادرش بیرون پمپ بنزین در ماشــین نشســته بود و نمی‌دانست دخترش میلیونر شده. کاملیا بعد از شنیدن این خبر از خوشحالی اشک می‌ریخت و شوکه شده بود: دیدم که زندگی‌ام از جلوی چشمانم می‌گذرد. مدام فکر می‌کردم که آیا این خبر واقعی است؟ نمی‌توانستم تمرکز کنم. تنم می‌لرزید. آنقدر شوکه شده بودم که کارمند پمپ بنزین به من کمک کرد تا آرام شوم و بتوانم بدون اینکه مادرم را هم نگران کنم، به ماشــینم برگردم

او بعد از اینکه پمپ بنزین را ترک کرد، ســوار ماشــینش می‌شــود و بدون اینکه چیزی به مادرش بگوید به سمت خانه حرکت می‌کند. او ۳۰ دقیقــه رانندگی می‌کند و در طول این مدت خودش را برای رساندن این خبر به اعضای خانواده‌اش آماده می‌کند: وقتی به خانه رسیدم، لحظه‌ای ایستادم تا دعا کنم و آرام شوم. بعد رو به خانواده‌ام ایستادم و گفتم: من برنده بزرگ لاتاری در ریچموند هیل هستم! خواهرم فکر کرد که دارم شوخی می‌کنم. اما وقتی شروع کردم به خوشــحالی کردن و بالا و پایین پریدم، باورشان شد. همه خانواده برای من خوشحال بودند. او حتی زمانی که در برنامه تلویزیونی این چک ۶۰میلیون دلاری را تحویل گرفت، هنوز هم باور نکرده بود که برنده این بخت‌آزمایی بزرگ شده و به مجری برنامه گفته بود که به نظرم این اتفاق خیلی سورئال است! کاملیا بلیتش را از رســتورانی در خیابــان ریچموند هیل خریده بود. او از ســال‌ها پیش طرفدار ایــن بخت‌آزمایی است و هرســال هم بلیت لوتومکس می‌خرد.

او هر بار که در این لاتاری شــرکت می‌کند، خودش شماره‌های بلیت بخت‌آزمایــی را انتخاب می‌کند، امــا دو ماه پیش تصمیم دیگری گرفت. این بار انتخاب شــماره را به عهده ماشین انتخاب سریع سپرد. جایزه لوتومکس هرهفته دوبار در روزهای سه‌شــنبه و جمعه قرعه‌کشی می‌شود و می‌توان بلیت‌های آن را از پمپ بنزین‌ها خرید یا به صورت آنلاین ثبت‌نام کرد. احتمال برنده شــدن در چنین جایزه‌ای یک در ۳۰ میلیون است! کاملیــا حــالا یکــی از مولتی‌میلیونرهای کاناداســت و می‌خواهد با این ۶۰ میلیــون دلار، کارآفرینی کند و برای دیگران شغلی بســازد. او عاشق هنر اســت و می‌خواهد شاهکارهای تاریخی جهان را ببیند و تصمیم گرفته است که با خانواده‌اش ســفرهای زیادی به کشورهای مختلف داشــته باشــد: جایزه‌ای به این بزرگی باید به اشتراک گذاشته شود و بهتر است کسانی که دوستشان دارم هم در آن شریک باشند.