مرور رده

یادداشت

صدای کارکنان ، بغضی در گلو

آدینه پرس - ناصر اسگندریان: باتوجه به تحولات سریع اجتماعی در دنیای بسیار متحول ، متغییر و پرچالش امروز و تغییرات به…

شاطر مجتبی ؛ نوجوان تبریزی

به گزارش آدینه پرس ، مجتبی روایت ما ۱۶ سال دارد و ۶ سال سابقه شاطری در سنگگ پزی دارد او همراه با تحصیل ، نان را از…