واگذاری مدیریت سهام عدالت از تعاونی ها به مردم

واگذاری مدیریت سهام عدالت از تعاونی ها به مردم

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت گفت با اشاره به اینکه در جیان آزادسازی سهام عدالت، شرکت های سرمایه گذاری استانی به لحاظ سرمایه ای و سهامداری تجدید ساختار شدند، گفت: بدین معنا که به جای تعاونی‌ها، مردم استان‌ها که مشمول سهام عدالت بودند سهامداران شرکت ها شدند؛