آلودگی بصری در تبریز آزار دهنده است

آلودگی بصری در تبریز آزار دهنده است

مردم قهرمان و آگاه و همیشه بیدار تبریز از آنجایی که در شرایط خاص و حساس اقتصادی ، تاریخی و آسیب کرونا قرار داریم و با توجه به اینکه تبلیغات پوستری و بنر آلودگی بصری و محیط زیستی در سطح شهر ایجاد می کند و بعنوان یکی از آسیب‌های جدی جوامع بشری را تهدید و