رویداد شتاب ( استارت آپی) مجازی نوآوری و کارآفرینی در صنعت کمپرسورسازی

رویداد شتاب ( استارت آپی) مجازی نوآوری و کارآفرینی در صنعت کمپرسورسازی

دبیر علمی همایش : برگزاری رویداد شتاب استارت آپی مجازی، نقطه عطفی است که نوید بخش عدم توقف فعالیت‌ها در شرایط کرونا است. به گزارش آدینه پرس : دبیر علمی همایش دکتر ذالی از برگزاری رویداد شتاب ( استارت آپی) مجازی نوآوری و کارآفرینی در صنعت کمپرسورسازی خبر داد و گفت : این رویداد با