راهدارانی که در جاده های عشق ماندگار شدند تا ما راه را گم نکنیم

راهدارانی که در جاده های عشق ماندگار شدند تا ما راه را گم نکنیم

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده پیشنهاد داد؛ طرحی که با تصویب آن، راهداران خدوم در صورت از دست دادن جانشان در حین خدمت ، شهید راه خدمت به شمار خواهند آمد. راهدارانی که در جاده های سرد و برف گرفته، سرمای زیر ۳۰ درجه، در پیچ های خطرناک از دور شبرنگهایی که روی لباس هایشان سوسو می زند و تو را به سوی خویش می خواند، چراغ نیست، روشنایی نیست، اندک روشنی است که تو راه را گم نکنی تا به مقصد برسی، تا انتهای راه با تو هستند. یاوران در راه ماندگانی هستند که نفس هایشان به شمارش افتاده خستگان مریض را التیام. این دلدادگان پای در سفر می گذارند تا راهنما باشند اینان در جاده های عشق ماندگارند تا ما راه را گم نکنیم اینان راهداران هستند.؛