برای اطلاع از خاموشی به سامانه “برق من” مراجعه کنید

برای اطلاع از خاموشی به سامانه “برق من” مراجعه کنید

به گزارش آدینه پرس:مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گویی درباره علت خاموشی های پراکنده در کشور اظهار کرد: برای هر استان یک سقف مصرف تعریف شده است که باید با اقدامات مدیریت مصرف، میزان مصرف خود را کاهش دهند. در صورتی که میزان مصرف از تولید تعیین شده کمتر باشد محدودیتی ایجاد نخواهد شد