توسعه شهر با اعتماد و همراهی مردم به شورا تحقق می یابد

توسعه شهر با اعتماد و همراهی مردم به شورا تحقق می یابد

اصلی‌ ترین‌ خواسته‌ما‌ این‌ است‌‌که‌ به‌ جای‌ اینکه‌ خواسته‌ خودشان‌ را‌ در‌ فضای‌ مجازی ‌‌و‌ گروه‌های‌‌ مختلف‌ انتشار‌ دهند‌ ،‌ هرگونه سخن‌ و‌ پیشنهاد داشتند‌ مستقیما‌ با‌ خود‌ شورای‌ شهر‌ در‌ ارتباط‌ باشند‌ و‌ خواسته‌ بحق‌ خود را‌ از‌ ما‌ پیگیر‌ باشند‌ و‌ وظیفه‌ ما‌ این‌است‌ که‌ پیگیر‌ این‌ خواسته‌ها‌ باشیم‌ .؛