روزه‌داري و جوان‌تر شدن سلول‌هاي بدن

روزه‌داري و جوان‌تر شدن سلول‌هاي بدن

پیامبر بزرگ اسلام (ص)می فرمایند: “روزه بگیرید تا سالم بمانید.” آدینه پرس؛ در روزه‌داري، تمرکز بر امور معنوي بیشتر از وجوه سلامتي است. بسیاري از گروه هاي مذهبي مدت زماني را برای عبادات شان اختصاص مي دهند. مسلمانان هم از سحر تا غروب در طول ماه رمضان روزه مي‌گیرند؛ والتر لانگو، مدیریت موسسه طول عمر