شاعري يا كشك سابي؟!

شاعري يا كشك سابي؟!

اگرم به چنگ افتد سالاد و چلوكبابي به در آورم من امروز، دلي از عزا، حسابي چه شود به جايِ املت ـ كه غذايِ هر شبِ ماست منِ بي‌نوا ببينم دل و قلوه‌اي، كبابي؟! شده شيرِ آبِ منزل، پُر باد، عين لاستيك چه شود به جايِ اين باد، برون تراود آبي؟ به زمانِ ما، كه