بوی وحشتناک یکی از مسافران هواپیما را مجبور به فرود اضطراری کرد!

بوی وحشتناک یکی از مسافران هواپیما را مجبور به فرود اضطراری کرد!

سفرهای هوایی و اتفاقایی که داخل هواپیما می افتد و خبرساز می شود در نوع خود جالب است و شاید به دلیل وضعیتی که هواپیما قرار می گیرد به سادگی قابل رفع نیستند برای همین می توانند منجربه فرود اضطراری شود ؛اما این بار مسئله چیز دیگری بود که به واسطه ی یکی از مسافران تمام مسافران دیگر را دچار مشکل و وضعیت غیرقابل تحمل کرد.؛