از پرستاری تا طبابت

از پرستاری تا طبابت

 خاطره تلخی که شغل پرستاری را به شغل طبابت تغییر داد و بهترین خاطره شد! آدینه پرس: دکتر از بیوگرافی تان برایمان بگویید؟ بنده یونس قوام لاله ، متخصص طب اورژانس ، متولد و زاده یکی از محلات قدیمی تبریز لاله (سرد صحرا) لاله به باغات میوه خصوصا گوجه، فلفل ، خیارش، مشهور بود ،