آلودگی بصری در تبریز آزار دهنده است

آلودگی بصری در تبریز آزار دهنده است

مردم قهرمان و آگاه و همیشه بیدار تبریز از آنجایی که در شرایط خاص و حساس اقتصادی ، تاریخی و آسیب کرونا قرار داریم و با توجه به اینکه تبلیغات پوستری و بنر آلودگی بصری و محیط زیستی در سطح شهر ایجاد می کند و بعنوان یکی از آسیب‌های جدی جوامع بشری را تهدید و

برای آینده فرزندانمان، تبریز در خور شأن می سازیم

برای آینده فرزندانمان، تبریز در خور شأن می سازیم

پدیده زمین خواری، آلونک سازی و حاشیه نشینی را یکی از بدترین آسیب ها برای شهرهای مهم بزرگ به ویژه تبریزمی باشد که این پدیده چهره شهرها به ویژه تیریز را بسیار زشت و ناموزون کرده است، به طوری که تبریز جزء سه مرکز استان آلوده به زمین خواری و آلونک سازی شده است ....؛