خیابان خیام یکطرفه می شود

خیابان خیام یکطرفه می شود

براساس طرح ارائه شده سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز به شورای ترافیک استان، طرح یکطرفه شدن خیابان خیام به تصویب رسید.؛