حتی کرونا هم حریف عطش سودجویی‌ نشد

حتی کرونا هم حریف عطش سودجویی‌ نشد

به نظر می‌رسد باید دایره‌المعارف ارتباطات و روابط‌ انسانی‌مان را باری دیگر از نظر بگذرانیم و مدخل‌های مربوط به مروت و جوانمردی و انصاف را از آن حذف کنیم چرا که دیگر مصادیقی از آن به چشم نمی‌خورد.؛