تلفن گوياي ۱۵۵۹ راهي براي بيان مشکلات و مشاوره‌هاي کشاورزان

تلفن گوياي ۱۵۵۹ راهي براي بيان مشکلات و مشاوره‌هاي کشاورزان

تلفن گوياي ۱۵۵۹ باشگاه کشاورزان راهي براي بين مشکلات و مشاوره‌هاي کشاورزان است، گفت: از اين طريق خدمات آزمايش آب و خاک، سفارش انواع نهاده‌ها، اطلاع از وضعيت آب و هوايي و ... ارائه مي‌شود ولي متاسفانه به دليل عدم آگاهي کشاورزان و کم سوادي آن‌ها اين سامانه آنچنان که بايد تاکنون کارايي نداشته است.؛