آشتی علم با صنعت از ملزومات اساسی آموزش وپرورش می باشد

دکتر آسیابی رئیس آموزش و پرورش شهرستان هریس در گفتگو با آدینه پرس به نقش مهم آموزش و پرورش در جامعه اشاره کرد و گفت؛آشتی علم با صنعت از ملزومات اساسی آموزش وپرورش می باشد برای تحقق این اقدام می باید تمام دانش آموزان در هر مقطع وپایه به کار های عملی در گار گاه ها بپردازند و به تولید داخلی که تاکید مقام معظم رهبری کمک کنند

مدرسه طبق سند تحول بنیادین باید به کانون فرهنگی اجتماعی محله تبدیل شود ومردم به راحتی بتوانند تاثیر گذاردر سرنوشت فرزندان خود باشند وهم چنین تاثیر پذیر شوند

فرمایش مقام معظم رهبری تهذیب و تزکیه نفس و ورزش وسلامتی از همان مراحل ابتدایی درمدرس باید به صورت الگو های اسلامی ایرانی پایه گذاری شود

با توجه به این که دغدغه نظام تربیت جوان در طراز نظام جمهوری اسلامی است می باید شالوده این طرح در قالب طرح های پرورشی و نخبه پروری ریخته شود واساس این فکر بستگی به دانش مدیریت مداران کار آمد ودلسوز نظام می باشد

امروز به دلیل هجمه های تبلیغات غرب وهدف گذاری روی نسل جوان باید مناقب ومناسک دینی در برنامه های درسی ورفتار های روزانه وهفتگی دانش آموزان لحاظ شود

آموزش دوازده ساله دانش آموزان در ایران باید در قیاس با سایر کشور های آسیایی موفقیتی بیشتر است بخصوص مسائل تئوری لازم است تقلیل یافته وبر فعلیت های گارگاهی وازمایشگاهی اضافه شود

اختیارات مدارس در راستایی بودجه ریزی عملیاتی می باید ارتقا پیدا کند شورا های مربوطه اختیارات بیشتری در نظارت هدایت وکنترل فعالیت های مدارس داشته باشند

توجه به ارتقا سطح معیشتی معلمان وسایر کارمندان آموزش وپرورش باید در قالب طرح های اقتصادی بومی اقلیمی مورد توجه جدی قرار گیرد

تجهیزات علمی آموزشی مدارس، امروز جواب گویی مهارت ها ومحتویات آموزشی دانش آموزان نیست لازم است با توجه به سرعت رشد تکنولوژی این اقدام تقویتی تسریع شود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.