علی (ع) تنها پدر نیست

آدینه پرس: علی مولوی ، مناسبت را بر اساس برجستگی شخصیتی یا حادثه ، روی داد و مباحثی از این قبیل طرح می‌کنند .

زاد روز مبارک حضرت علی (ع) را روز پدر نامیده‌اند. چرا که علی (ع)پدری شایسته، پسری آورد که چهارده قرن است بیرق شرف ،عزت ،مردانگی ، آزادی و آزادگی را بر بام جهان به اهتزاز درآورده.

به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب      که علم کند به عالم شهدای کربلا را 

علی (ع) تنها پدر نیست، علی همسری است که ذوالفقارش در واقعه در و دیوار آرام می گیرد

گردبادی بود و طوفان گاف را دربرگرفت     ذوالفقار آرام بود و شعله‌ور دیوار و در 

علی (ع) تنها پدر نیست ، علی در میان سخن گفتن با معبودش یاور فقرا و درماندگان است .

برو ای گدای مسکین درخانه علی زن       که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را 

علی (ع) تنها پدر نیست یاور و همراهی است که در غایت وفا در بستر پسر عمو ، یاور خود می خوابد و جان شیرین خود را به دست حادثه می‌سپارد .

علی(ع) تنها پدر نیست ،علی جنگاوری است که در عین رزم آوری نفس خویش را در میدان به مسلخ می کشد.

 او خدو انداخت بر روی که ماه          سجده آرد پیش او در سجدگاه 

علی(ع)تنها پدر نیست ،زاهد و پارسایی است که در دل شب به معاشقه با محبوب می گذراند و صبح چشمان خفته او را هیچ وقت درک نمی کند.

 تا فلق سینه آفاق شکافت         چشم بیدار علی خفته نیافت 

علی (ع)تنها پدر نیست در آخرین نمازش منتقمی است که آفتاب رافت و رحمتش بر سر قاتلش سایه می افکند و می‌توان گفت که علی پدر عالمیان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.